3d max

  • 8 دی , 1395
3d max
مهارت هاي مورد انتظار پس از اجراي دوره ( قابليت هاي اكتسابي) :‌
1-     کسب مهارتهای لازم بررسی کار با نرم افزار 3dsmax از مقدماتی تا پيشرفته.
2-     کامل کردن يک پروژه حرفه ای برای Pre-viz
 
 
سر فصل محتواي آموزشي سطح آموزشي  
 
1-معرفی و نصب 3dsmax و آشنايي با فضای کاری نرم افزار
 
 
 
 
2- مدلسازی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-طراحی مواد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-نورپردازی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- دوربین
 
 
 
 
 
 
 
1-     6- انیمیشن
 
 
 
 
1-1معرفی نرم افزار 3D Max و تاکید بر کاربردهای آن در رشته های مختلف
2-1بررسی روش نصب و Crack نرم افزار
 
1-2 اشیاء اولیه استاندارد و توسعه یافته
2-2 جابجایی، دوران، تغییر مقیاس اشیاء
3-2 روش های مختلف copy اشیاء
4-2 اصلاح کننده های پارامتریک
5-2 آشنایی با اشکال دو بعدی
6-2 بررسی دستورات مربوط به اشکال دو بعدی(Editable spline)
7-2 بررسی روش های مدلسازی با اشکاب دو بعدی
8-2 دستورات بخش
Compound object
9-2 استفاده از Editpoly و دستورات مربوط به این اصلاح کننده برای مدلسازی به روش های مختلف
 
1-3 آشنایی با تئوری ساخت مواد و برجسته سازی خواص مهم مواد برای طراحی در نرم افزار
2-3 بررسی فاکتورهای مهم ماده نوع Standard
3-3 بررسی نقوش(Maps)
4-3 بررسی انواع مختلف مواد در موتور رندرScanline
5-3 شناخت کتابخانه مواد
 
1-4 بررسی تئوری نورپردازی و مسائل مربوطه در دنیای واقعی
2-4 شناخت نورهای Standard  و خواص آنها
3-4 انجام نورپردازی طبیعی و مصنوعی در فضای نرم افزار
4-4 آشنایی با مفهوم روشنایی غیر مشتقیم و روشهای ایجاد ان در نرم افزار
1-4-4 Radiosity
2-4-4 Light tracer
5-4 شناسایی نورهای Photometric و خواص آنها
6-4 شناخت Exposure و استفاده از آن در خروجی
 
1-5 بررسی تئوری دوربین (نحوه کارکرد آن) در دنیای واقعی
2-5 ساخت دوربین به روشهای مختلف و بررسی خواص آن
3-5 بررسی جلوه های عمق میدان وضوح و تارشدگی در اثر حرکت
 
1-6 بررسی تئوری ساخت و ایجاد انیمیشن و نحوه ادراک مغز(خطای دید)
2-6 ساخت انیمیشن های پارامتریک و تبدیلی
3-6 انیمیشن روی مسیر
4-6 بررسی زمان در بخش Time configuration
5-6 بررسی Track view
6-6 رندر انیمیشن
7-6 ساخت جلوه ویژه آتش و مه
8-6 استفاده از سیستم های ذره ای
مبتدی تا پيشرفته  
 
 
مهارت هاي مورد انتظار پس از اجراي دوره ( قابليت هاي اكتسابي) :‌
1-     کسب مهارتهای لازم بررسی کار با نرم افزار 3dsmax از مقدماتی تا پيشرفته.
2-     کامل کردن يک پروژه حرفه ای برای Pre-viz
 
 
سر فصل محتواي آموزشي سطح آموزشي  
 
1-معرفی و نصب 3dsmax و آشنايي با فضای کاری نرم افزار
 
 
 
 
2- مدلسازی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-طراحی مواد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-نورپردازی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- دوربین
 
 
 
 
 
 
 
1-     6- انیمیشن
 
 
 
 
1-1معرفی نرم افزار 3D Max و تاکید بر کاربردهای آن در رشته های مختلف
2-1بررسی روش نصب و Crack نرم افزار
 
1-2 اشیاء اولیه استاندارد و توسعه یافته
2-2 جابجایی، دوران، تغییر مقیاس اشیاء
3-2 روش های مختلف copy اشیاء
4-2 اصلاح کننده های پارامتریک
5-2 آشنایی با اشکال دو بعدی
6-2 بررسی دستورات مربوط به اشکال دو بعدی(Editable spline)
7-2 بررسی روش های مدلسازی با اشکاب دو بعدی
8-2 دستورات بخش
Compound object
9-2 استفاده از Editpoly و دستورات مربوط به این اصلاح کننده برای مدلسازی به روش های مختلف
 
1-3 آشنایی با تئوری ساخت مواد و برجسته سازی خواص مهم مواد برای طراحی در نرم افزار
2-3 بررسی فاکتورهای مهم ماده نوع Standard
3-3 بررسی نقوش(Maps)
4-3 بررسی انواع مختلف مواد در موتور رندرScanline
5-3 شناخت کتابخانه مواد
 
1-4 بررسی تئوری نورپردازی و مسائل مربوطه در دنیای واقعی
2-4 شناخت نورهای Standard  و خواص آنها
3-4 انجام نورپردازی طبیعی و مصنوعی در فضای نرم افزار
4-4 آشنایی با مفهوم روشنایی غیر مشتقیم و روشهای ایجاد ان در نرم افزار
1-4-4 Radiosity
2-4-4 Light tracer
5-4 شناسایی نورهای Photometric و خواص آنها
6-4 شناخت Exposure و استفاده از آن در خروجی
 
1-5 بررسی تئوری دوربین (نحوه کارکرد آن) در دنیای واقعی
2-5 ساخت دوربین به روشهای مختلف و بررسی خواص آن
3-5 بررسی جلوه های عمق میدان وضوح و تارشدگی در اثر حرکت
 
1-6 بررسی تئوری ساخت و ایجاد انیمیشن و نحوه ادراک مغز(خطای دید)
2-6 ساخت انیمیشن های پارامتریک و تبدیلی
3-6 انیمیشن روی مسیر
4-6 بررسی زمان در بخش Time configuration
5-6 بررسی Track view
6-6 رندر انیمیشن
7-6 ساخت جلوه ویژه آتش و مه
8-6 استفاده از سیستم های ذره ای
مبتدی تا پيشرفته