سرفصل فتوشاپ

 • 18 آذر , 1395
سرفصل فتوشاپ
 
 
سرفصل محتواي آموزشي سطح آموزشي ساعت تئوري ساعت عملي
مباحث پایه گرافیک Vector – Raster – Resolution – Color mode مقدماتي 1 0.5
آشنایی با محیط، تنظیمات صفحه کرل و استفاده از ابزار ترسیم پایه Corel work space - Rectangle tool – Ellipse tool مقدماتي 1 0.45
     
روشهای انتخاب و جابجایی و کپی کردن و حذف اشکال Select object, Move , How to copy , Duplicate, clone, Delete. مقدماتي 1.5 1.5
تغییر اندازه ، چرخش، قرینه و ....اشکال Use transform (Rotate , Scale , Skew , Mirror) مقدماتي 1 0.5
ادامه ابزار های ترسیم پایه Polygon –Star – Complex star – Graph paper – basic shapes ,…. مقدماتي 2 2
Text Box: فرم  1/108   م 03/04/1391فرامین ترکیبی Weld – Trim – Intersect – Simplify – Combine- Group – Ungroup – Ungroup All متوسط 1.5 1
خطوط راهنما و زوم Zoom tool – Grid – Guide line – Dynamic guide -Snap ( All of snaps) مقدماتي 1 0.5
       
رنگ کردن داخل اشکال و رنگ و ضخامت  وتنظيمات خطوط Uniform fill - Outline مقدماتي 1 1
کاربرد و اجرای دستور powerclip  و تنظیمات Powerclip متوسط 1 1
ابزارهای ترسیم خط Freehand – Bezier – pen tool – Artistic media –B spline … متوسط 1.5 1
کنترل فرم و گره های خطوط Shape tool متوسط و پيشرفته 2 1.5
پر کردن اشکال از رنگ ، رنگهای طیفی ، بافتها و... Fill tools –interactive fill toll- Mesh tool متوسط و پيشرفته 2 2
متن  و مدیریت متن-نوشتن متن روی مسیر – تبدیل متن به شکل Text tool –Type on path- Convert text to curve متوسط و پيشرفته 2 1.5
ابزارهای کمک ویرایشی Knife – Eraser – Crop – Smudge – Roughen - Virtual Segment – smart fill متوسط و پيشرفته 2 2
ابزارهای خطوط متصل کننده و ابزارهای اندازه گیری طول و زاویه Connector tools – Dimension tools متوسط و پيشرفته 1.5 1
دستورات Import و Export Export – Import -  File extension( TIff –JPEG – PSD- PDF- EPS- AI – CDR) متوسط 1 0.45
بررسی دستورات لازم و سودمند منوی Bitmap Convert to bitmap – Trace – Filters متوسط و پيشرفته 1.5 1
ابزار و منوی جدول Table tool – Table menu متوسط و پيشرفته 2 1
مدیریت صفحات و بررسی منوی Layout  و پنل Object manager Pages – Layout menu – Object manager – Master Pages متوسط و پيشرفته 2 1
 
 


 
منابع آموزشي :
  نام منبع مولف / مترجم / پديدآورنده ناشر سال انتشار
1 Adobe Photoshop Extended CS6  Student and Teacher Edition   Adobe Press 2012
2 Adobe Photoshop CS6 Classroom in a Book   Adobe Press 2012
3 Adobe Photoshop CS6 Beta new features: Digital Classroom Preview    Adobe Press 2012
4 Adobe Photoshop CS6 on Demond
(2nd Edition)
Steve Johnson Perspection, Inc. 2012
6 Adobe Photoshop CS6 :
 The Missing Manual
Lesa Snider O’reilly 2012
7 Photoshop Down &Dirty Tricks for Designers Scott Kelby New Riders 2011
8 Professional Portrait Retouching Techniques for Photographers using Photoshop Scott Kelby New Riders 2011
9 The Adobe Photoshop CS5 Book for Digital Photographers Martin Evening and Jeff Schewe Elsevier 2011
10 The Adobe Photoshop Layers Book  :
 The complete Guide to Powerful Feature (2nd Edition)
Richard Lynch Elsevier 2012
11 The Adobe Photoshop CS5 for Photographers:
A professional image editor’s guide to the creative use of Photoshop for the Machintosh and Pc
Diane Heppner Elsevier 2011
 
مهارت هاي مورد انتظار پس از اجراي دوره ( قابليت هاي اكتسابي دانش پذيران ) :‌
فراگير قادر به بکارگيري فرامين پيشرفته و حرفه اي نرم افزار Photoshop  خواهد بود .
فراگير با گذراندن اين دوره قادر است کنترل سريع و کامل تصاوير را انجام دهد .
فراگير باگذراندن اين دوره قادر به توليد ساختارهاي گرافيکي پيشرفته با نرم افزار Photoshop  است .
سر فصل
 
 
ساعت
عملي
ساعت
تئوري
سطح آموزشي محتواي آموزشي
مقدماتي متوسط پيشرفته
 
آشنایی با فرامین تنظیم و ویرایش تصویر
3       P
 
 • Adjustment Layers
 • Doge/Burn/Sponge tool
 • Blur/Sharpen/Smudge tool (including project)
 
آشنایی با افکت های تصویری در لایه ها 3       P
 • Auto Align Layers (Including Project)
 • Photo Merge (Including Project)
 • Stack Mode (Including Project)
 
آشنایی با منوی استایل 3       P
 
 • Layer Blending Options (Including Project)
 • Style (panel)
 
آشنایی با تکنیک ترکیب تصاویر 3       P
 • Displace /Layer Styler
 • Composition Projects
 
 
آشنایی با تکنیک های رتوش تصویر
3       P
 • Apply Image
 • Liquefy
 • Make-up
 
 
آشنایی با فیلتر پرسپکتیو و کار بر روی پروژه
3       P
 • Vanishing Point
 • Multiple Project (Magazine Cover)
 
خلاقیت در فتوشاپ 3       P
 • Multiple Project (Under Water)
 • Filter Review
 
خلاقیت در فتوشاپ 2 3       P
 • Multiple Project (Frame on Wall with Light)
 • Polar coordinates
 
آشنایی با تکنیک انتخاب مو در فتوشاپ 3       P
 • Hair Selection
 • Color Match
 • Calculation
 
 
نگاهی به کاربرد فتوشاپ در حرفه های متفاوت
3       P
 • 3D
 • Making Light
 • Painting Techniques
 • Rendering in Photoshop
 • Animation at a Glance
 
 
  
منابع آموزشي :
  نام منبع مولف / مترجم / پديدآورنده ناشر سال انتشار
1 Adobe Photoshop Extended CS6  Student and Teacher Edition   Adobe Press 2012
2 Adobe Photoshop CS6 Classroom in a Book   Adobe Press 2012
3 Adobe Photoshop CS6 Beta new features: Digital Classroom Preview   Adobe Press 2012
4 Adobe Photoshop CS6 on Demand
(2nd Edition)
Steve Johnson Perspection, Inc. 2012
6 Adobe Photoshop CS6 :
The Missing Manual
Lesa Snider O’reilly 2012
7 Photoshop Down &Dirty Tricks for Designers Scott Kelby New Riders 2011
8 Professional Portrait Retouching Techniques for Photographers using Photoshop Scott Kelby New Riders 2011
9 The Adobe Photoshop CS5 Book for Digital Photographers Martin Evening and Jeff Schewe Elsevier 2011
10 The Adobe Photoshop Layers Book  :
 The complete Guide to Powerful Feature (2nd Edition)
Richard Lynch Elsevier 2012
11 The Adobe Photoshop CS5 for Photographers:
A professional image editor’s guide to the creative use of Photoshop for the Mackintosh and Pc
Diane Heppner Elsevier 2011
 
مهارت هاي مورد انتظار پس از اجراي دوره ( قابليت هاي اكتسابي دانش پذيران ) :‌
1-     فراگير با گذراندن اين درس کنترل نور و رنگ را در تصوير انجام مي دهد.
        2- فراگير مباني طراحي پوستر ، آرم و کاتالوگ و غيره را مي آموزد
        3- فراگير اين درس قادر به مونتاژ تصاوير و Edit آن در نرم افزار Photoshop است .
                4- فراگير اين درس قادر به کنترل ساختار گرافيکي توليد اشکال هندسي و غير هندسي خواهد شد .
 
سر فصل
 
 
ساعت
عملي
ساعت
تئوري
سطح آموزشي محتواي آموزشي
مقدماتي متوسط پيشرفته
 
آشنایی با مبانی تصویر دیجیتال ، محیط کاری فتوشاپ و تنظیمات اولیه
3   P      
o  Introducing Software work space
o  Introducing Image Data:
o Image Size
o Pixel
o Resolution (Compare image resolutions)
o Color Mode
o File Formats
o Setting Preferences
o Making Shortcuts
 
 
آشنایی با فرامین پایه و منوهای فتوشاپ
3   P     o   Introducing Software Menus
o   Open / Save –Task bar
o   Tool (move tool) – Moving Image
o   Image Move
o   Image Size
o   Canvas Size
o   Image Rotation
o   Straighten Photos
o   Foreground/Background Color (Color Picker – Gamut Warning)Fillwith commands
o   Eye Dropper
o   Grid/Guideline//Smart Guide
 
آشنایی با لایه ها و ابزارهای انتخاب 3   P    
 
 • Introducing Layer Panel (New Features/Opacity...)
 • Layer Management
 • Layer Blending Mode
 • Introducing Select/Deselect
 • Selections tools (Rectangular Marquee tool/Elliptical Marqueetool/Single Row Marquee Tool/Single Column MarqueeTool/Lasso Tool/Polygonal Marquee Tool/ magnetic LassoTool/Quick Selection Tool/ Magic Wand)
 • Working with Select menu (Inverse/ Modify)
 
 
کار بر روی پروژه (رنگی کردن عکس سیاه و سفید)
3   P    
 • Fill Selection on Layers
 • Introducing Channels
 • Coloring Black and White Image (Project Included )
 
آشنایی با فرامین تغییراندازه سوژه ها در لایه
3   P    
 • Intro. Free Transform objects on Layer
 • Free Transform with Duplicate
 • Intro. Smart Objects
 • Content Aware Fill (Project Included)
 • Content Aware Scale (Project Included)
 • Puppet Warp
 
 
آشنایی با ابزار قلم، رنگهای تدریجی، مدل و الگوی تکرار شونده
3   P    
 • Intro Brush Tools (Brush Pallet/ Define)
 • Gradient
 • Pattern
 
آشنایی با ماسک در لایه، ابزار پاک کن و افکت های تصویری 3   P    
 • Intro Eraser Tool
 • Layer Mask
 • Invert Image / work on Layer Mask
 • Desaturation
 
آشنایی با تکنیک بازسازی تصاویر قدیمی 3   P    
 • Clone Stamp tool (Panel)
 • Spot Healing Brush Tool
 • Healing Brush Tool
 • Patch Tool
 • Content Aware Move Tool
 • Red Eye Tool
 
آشنایی با فونت و ابزار قلم برداری 3   P    
 • Pen Tool
 • Vector Mask
 • Shape Layers
 • Type Tool (Included Projects)
 
 
نگاهی به ابزارهای دیگر فتوشاپ
3   P    
 • Adjustment Layers
 • Filters
 • Refine Edge
 • Chroma key Images
 
جمع كل ساعت 30