گروه صنایع دستی

  • 18 آذر , 1395
گروه صنایع دستی
گروه صنایع دستی
این بخش قسمت هایی همچون طراحی جواهرات با نرم افزار ماتریکس، طراحی جواهرات دستی کلاسیک، و گوهر شناسی را به همراه دارد که هنرجویان عزیز می توانند با گذراندن این دوره 120 ساعت از فرصت های شغلی موجود در بازار کار این رشته استفاده نمایند.