آقای جلیل خلیل آذر

  • 18 آذر , 1395
آقای جلیل خلیل آذر
مشخصات فردی:
جلیل خلیل آذر
متولد 1362 / تهران
دکتری تخصصی پژوهش هنر
مدرس دروس AutoCAD، 3DMax، VRay، Revit، Photoshop
افتخارات علمی:
کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی در رشته نمایش - بازیگری
دانشجوی ممتاز دوره لیسانس و ورود بدون آزمون به دوره فوق لیسانس
کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد در رشته نمایش - کارگردانی
سوابق کاری:
تدریس در دانشگاه تهران از سال 1391 تاکنون
تدریس در دانشگاه سوره از سال 1393 تاکنون
تدریس در دانشگاه دامغان از سال 1392 تاکنون
تدریس در مجتمع فنی تهران نماینگی های انقلاب، ونک و نارمک