استاد سید سروش صدر

  • 6 شهريور , 1396
استاد سید سروش صدر
استاد دوره های برنامه نویسی C# , Windows based, Web based , ADO .Net , SQL Server
مدرس برنامه نویسی
مجتمع فنی تهران