رضا قاضیان

  • 12 اسفند , 1397
رضا قاضیان
کارشناسی
مهندسی برق/ مخابرات
 
کارشناس فناوری اطلاعات
و ارتباطات
 
شرکت پارس آنلاین
کارشناس NOC
 
شرکت مخابرات استان تهران
کارشناس Access
 
شهرداری منطقه 2 کرج
کارشناس IT
فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی
کارشناس IT

دوره های تخصصی مهندس قاضیان:
CCNP Routing & Switching
 
CCNA Routing & Switching
 
MCSA 2012
 
CEH ( Certified Ethical Hacker )
 
ITSM Lead Implementation ISO/IEC 20000-1:2011
 
Vulnerability Assesment Using Nessus
 
راهبری و مدیریت سامانه ضد بدافزار Kaspersky
 
تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 
حفاظت اسناد و امنیت اطلاعات