آقای علی کمالی

  • 26 اسفند , 1397
آقای علی کمالی
رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی مادکو )مانا صنعت داراگرد( کرمان
مسئول پروژه و سرپرست هسته پژهشی شهدای مهندسی رزمی ربات نقشه بردار کاوش، مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه امام حسینع ) تهران 
مهندسی معکوس شرکت دانش بنیان پیشرو صنعتی دانش فراز ) PSDF Co ( کرمان
اپراتور و برنامه نویس CNC شرکت طرفه تکنیک اصفهان
اپراتور CNC شرکت آمود اسپانه اصفهان
مسئول کنترل کیفی شرکت ماشین سازی آذربایجانی اصفهان