احسان مرادی

  • 15 آبان , 1395
احسان مرادی
احسان مرادی
مدیریت پروژه های فناوری، مجازی سازی، داده های بزرگ، ابر رایانه
مجتمع فنی تهران