استاد یاسر قاضی زاده

  • 15 آبان , 1395
استاد یاسر قاضی زاده
استاد شبکه های مایکروسافت MCSE2012 R2 با تجربه کافی در مدیریت و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری

مجتمع فنی تهران