سرفصل عکاسی

  • 4 آبان , 1395
سرفصل عکاسی
  بخش يک
                                                                    آموزش تکنيک های عکاسی
1- تاريخچه عکاسي در جهان
2- آشنايي با ساختمان دوربينDSLR / CCD /  قطع سطح حساس / گرين ريزدانه يا DOT /
                                      Resolution  يا توانايي ثبت جزييات /  نويز Noise
3- ديافراگم : شدت جريان نور / ميان ديافراگم ها
4- سرعت در عکسبرداري (شاتر) :
      زمان جريان نور / پرده شاتر / ميان شاترها /شاتر کانوني
5- حساسيت در عکاسي آنالوگ و ديجيتال
6- رابطه بين حساسيت با ديافراگم و شاتر
7- کار عملي با دوربين 
8- نور سنجي :
    - ساده بر اساس وضعيتهاي نوري در شبانه روز (نور سنجي تجربي )
   - نور سنجي با دوربين (عمومي و نقطعه اي )
   - نور سنجي هاي برنامه ريزي شده در دوربين و امکانات  آنها
   -  کارت خاکستري 
   - نورسنج دستي و روشهاي استفاده از آن /  نورسنجي Lowkey  / نورسنجي Hikey
   - فاصله کانوني / نوع لنز / بزرگنمايي / پرسپکتيو / اعوجاج /زاويه ديد
 9 - لنزها :
      نرمال ، تله ، وايد ، زوم و ماکرو در دوران عکاسي ديجيتال
10- قدرت نور دهي لنز
11- عمق ميدان : روشهاي تشديد وکاهش آن
12- انکسار نور در لنز و ذره بين / تراکم پيکسل / کوتينگ پوششي ذره بينها
13- صافي ها (فيلترها ) :
      در عکاسي سياه وسفيد ورنگي / ضريب فيلتر / دايره رنگي و حرارت رنگي /
      فيلتر کلوز آپ / فيلترهاي مشترک سياه وسفيد
14- فلاش :
      ساختمان آن – سرعت هم زماني / عدد راه نماي فلاش /  فلاش اتوماتيک / فلاش در شب 
بخش دوم
عکاسي به عنوان هنر
1-عکاسي و علم ارتباطات
2-ويژگي ها و محدوديتهاي عکاسي نسبت به چشم انسان
الف - تفاوت و عمق ميدان
ب - تفاوت در بعد اشياء
ج – تاثير حرارت رنگي
د – تاثير رنگ محيط
ه – تفاوت در وسعت ديد
و – تاثير احساس در ديد
3- عناصر بصري :
                - نقطه / خط / سطح / حجم / شکل / بافت / رنگ / حرکت / ژرفنمايي( پرسپکتيو)
4- تفاوت ديدن و نگاه کردن
5- ترکيب بندي
6- کيفيت در هنر
7- عکاسي و تاريخ هنر
8- عکاسي فلسفه هنر
9- عکاسي وديدگاه روانشناختي در آن
10- عکاسي و نشانه شناسي
11-چشم اندازهاي عکاسي / چهره / خبر / صنعتي / تبليغات
 
 
 


مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران
"مجتمع فنی تهران"
"مجتمع+فنی+تهران"
"مجتمع"+"فنی"+"تهران"
آموزشگاه شرق تهران 
آموزشگاه فنی
آموزشگاه 
شرق
دوره های تخصصی 
آموزش
مجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهران
مجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهران