آقای بهروز صلاحی

آقای بهروز صلاحی


دارای سابقه 10 ساله تدریس در موسسات ودانشگاه های مختلف تهران وشعب ونمایندگی های مجتمع فنی تهران

27 اسفند , 1397'
آقای یاسر اسماعیلی

آقای یاسر اسماعیلی


کارشناس گرافیک دانشگاه هنر و معماری تهران مرکز - ارشد گرافیک دانشگاه هنر و معماری تهران مرکز

26 اسفند , 1397'