مهندس داوود بیتاء

مهندس داوود بیتاء


پنج سال تدریس در آموزشگاه خانه کارگر تهران یک سال تدریس در جهاد دانشگاهی امیر کبیر سه سال تدریس در آموزشگاه های فنی و حرفه ای دو سال تدریس در آموزشگاه آزاد راویژ

12 اسفند , 1397'
سوسن مومنی

سوسن مومنی


Expert of architecture technology committee in Tehran construction engineering

12 اسفند , 1397'