استاد محمدرضا کیکاوسی

استاد محمدرضا کیکاوسی


css , html ,javascript , git , seo on page ,wordpressتسلط کامل به

12 اسفند , 1397'
مصطفی دستمالچی

مصطفی دستمالچی


seo ,ajax ,css,html, sql ,javascriptتسلط کامل و تدریس مباحث

2 مهر , 1397'