استاد سید سروش صدر

استاد سید سروش صدر


استاد دوره های برنامه نویسی C# , Windows based, Web based , ADO .Net , SQL Server

6 شهريور , 1396
استاد سید محمد علی جعفری

استاد سید محمد علی جعفری


استاد برنامه نویسی C# , SQL Server

15 آبان , 1395
امیر حسین پیری

امیر حسین پیری


programmer.java webservice programing.android programing

15 آبان , 1395