مهدی مردان

مهدی مردان


cisco-microsoft-mikrotik کارشناس نرم افزار ،دارای مدارک

25 آبان , 1398'
رضا قاضیان

رضا قاضیان


کارشناسی مهندسی برق/ کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

12 اسفند , 1397'