آقای دکتر امینیان

آقای دکتر امینیان


استاد MATLAB و ABAQUS

18 آذر , 1395
استاد عارف

استاد عارف


استاد دوره تخصصی ETABS & SAFE

18 آذر , 1395
استاد میثمی

استاد میثمی


استاد دوره های تخصصی Ms Project , primavera

18 آذر , 1395
استاد باقری

استاد باقری


استاد دوره های تخصصی Solid Works , Catia

18 آذر , 1395
استاد قمری

استاد قمری


استاد دوره تخصصی GIS

18 آذر , 1395
استاد حائری

استاد حائری


استاد دوره Solid works

15 آبان , 1395