کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
روتوش عکاسی دیجیتال
1398/01/29پنجشنبه 08:00 تا 13:0045آنلاین8,100,000
2
EDIUS
1398/01/29پنجشنبه 13:00 تا 18:0036آنلاین7,400,000
3
پریمیر
1397/12/10جمعه 09:00 تا 13:0048آنلاین9,500,000
4
AFTER EFFECT
1398/01/29جمعه 09:00 تا 11:0078آنلاین16,500,000
5
MAYA مدل سازی و متحرک سازی(مقدماتی)
1398/01/29پنجشنبه 08:00 تا 13:00,جمعه 08:00 تا 13:0040آنلاین9,100,000
6
Mayaتکنیک های مدل سازی و نورپردازی(پیشرفته)
1398/01/29پنجشنبه 08:00 تا 13:00,جمعه 08:00 تا 13:00120آنلاین15,000,000
7
گریم متعادل سازی
1398/01/29یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:0054آنلاین24,800,000
8
پوست و زیبائی
1398/01/29پنجشنبه 09:00 تا 14:0060آنلاین22,500,000
9
عکاسی دیجیتال
1398/01/31شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00110آنلاین19,950,000