کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
پریمیر
1399/03/01پنجشنبه 13 تا 164813,400,000
2
After effect
1399/02/26جمعه 9 تا 127823,500,000
3
Edius
1399/03/22پنجشنبه 13:00 تا 18:003611,000,000
4
Mayaمقدماتی
1399/02/30پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:006319,500,000
5
maya پیشرفته
1399/03/22پنجشنبه 09:00 تا 13:0012022,500,000