کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Web Design I
1399/01/17یکشنبه 16:00 تا 19:00,سه شنبه 16:00 تا 19:0070آنلاین8,000,000
2
PHP & MY SQL
1398/12/08پنجشنبه 09:00 تا 13:0060آنلاین11,900,000
3
SEO
1399/01/19یکشنبه 20:00 تا 22:00,سه شنبه 20:00 تا 22:0045آنلاین9,900,000
4
C#
1399/01/17یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:0060آنلاین7,240,000
5
Java Advanced
1399/01/17یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:0050آنلاین12,100,000
6
C# Windows Applications
1399/01/22جمعه 13:00 تا 18:0050آنلاین8,510,000
7
Pack Web Design
1399/01/17یکشنبه 16:00 تا 19:00,سه شنبه 16:00 تا 19:00172آنلاین24,440,000
8
Android Pack
1399/01/17یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:0070آنلاین12,150,000
9
C++
1398/12/08پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0060آنلاین7,500,000
10
Java SE.8.0 programming
1399/01/22پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00509,000,000
11
پایتون
1398/12/08پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:0060آنلاین9,000,000
12
Microsoft ASP.Net MVC
1399/01/20شنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:006012,000,000