کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
c# programming
1397/04/02شنبه 18:00 تا 22:00,دوشنبه 18:00 تا 22:00,چهارشنبه 18:00 تا 22:0060آنلاین6,300,000
2
C# Windows Application
1397/03/11جمعه 08 تا 13507,400,000
3
Web Client Development
1397/03/25جمعه 08 تا 13303,950,000
4
SQL Server 2014 Database Development
1397/03/25جمعه 13 تا 18608,350,000
5
Web Design III
1397/03/17پنجشنبه 8 تا 13589,600,000
6
Web Design III
1397/03/23شنبه 8 تا 13,دوشنبه 8 تا 13,چهارشنبه 8 تا 13579,600,000
7
PHP & My SQL Web Development
1397/04/17یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:00,پنجشنبه 08:00 تا 13:0060آنلاین10,400,000
8
Wordpress & Woocommerce Essential Training
1397/03/11جمعه 8 تا 13507,150,000
9
بهینه سازی موتور های جستجو
1397/03/18جمعه 8 تا 13305,550,000
10
Java Mobile Programming For Android
1397/04/03یکشنبه 09:00 تا 12:00,سه شنبه 09:00 تا 12:000آنلاین7,900,000
11
Web Design I
1397/04/02شنبه 18 تا 21,دوشنبه 18 تا 21,چهارشنبه 18:00 تا 21:0070آنلاین7,450,000
12
Pack Web Design
1397/04/02شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00155آنلاین21,200,000