کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Web Design II
1398/07/11پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0044آنلاین8,000,000
2
Web Design III
1398/06/29جمعه 09:00 تا 13:0058آنلاین12,000,000
3
PHP & MY SQL
1398/06/29جمعه 09:00 تا 13:0060آنلاین11,900,000
4
C# Windows Applications
1398/06/29جمعه 13:00 تا 18:0050آنلاین8,510,000
5
Web Client Development
1398/06/29جمعه 09:00 تا 13:0030آنلاین4,740,000
6
Microsoft ASP. Net MVC
1398/06/27شنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:0030آنلاین12,000,000
7
SQL Server 2016
1398/06/29جمعه 13:00 تا 18:0060آنلاین9,350,000
8
Java . Advanced
1398/06/29جمعه 09:00 تا 13:0050آنلاین12,100,000
9
SEO
1398/06/21پنجشنبه 16:00 تا 20:00,جمعه 16:00 تا 18:0045آنلاین9,900,000
10
Web Design PACK
1398/07/11پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00172آنلاین24,400,000
11
word peress
1398/06/29جمعه 13:00 تا 18:0045آنلاین7,750,000
12
c# programming
1398/06/07پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:0060آنلاین7,240,000
13
Android Pack
1398/06/28سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:007012,150,000
14
android pack
1398/06/15جمعه 09:00 تا 13:007012,150,000