کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
PHP & MY SQL
1398/08/24جمعه 09:00 تا 13:0060آنلاین11,900,000
2
Web Client Development
1398/08/24جمعه 09:00 تا 13:0030آنلاین4,740,000
3
Microsoft ASP. Net MVC
1398/08/29شنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:0060آنلاین12,000,000
4
SQL Server 2016
1398/08/24جمعه 13:00 تا 18:0060آنلاین9,350,000
5
Java . Advanced
1398/08/23پنجشنبه 15:00 تا 18:00,جمعه 15:00 تا 18:0050آنلاین12,100,000
6
SEO
1398/08/23پنجشنبه 16:00 تا 20:00,جمعه 16:00 تا 18:0045آنلاین9,900,000
7
Web Design PACK
1398/08/02پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00172آنلاین24,400,000
8
word peress
1398/08/24جمعه 13:00 تا 18:0045آنلاین7,750,000
9
web design 1
1398/08/02پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0070آنلاین8,000,000
10
Java SE
1398/07/30یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:0050آنلاین9,000,000
11
Pack Web Design
1398/07/30یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:00172آنلاین24,400,000
12
Java Advanced
1398/08/23پنجشنبه 15:00 تا 18:00,جمعه 15:00 تا 18:0050آنلاین12,100,000
13
#C
1398/08/10پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:0060آنلاین7,240,000