کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Microsoft ASP.NET MVC
1397/06/02جمعه 08:00 تا 13:0060آنلاین8,700,000
2
Java Mobile Programming For Android
1397/06/31شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00507,900,000
3
Web Design I
1397/06/30جمعه 08:00 تا 13:00707,450,000
4
Pack Web Design
1397/06/30جمعه 08:00 تا 13:0015521,200,000
5
PHP & My SQL Web Development
1397/06/03شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:0060آنلاین10,400,000
6
Wordpress & Woocommerce Essential Training
1397/06/20جمعه 8 تا 13507,150,000
7
بهینه سازی موتور های جستجو
1397/06/30جمعه 8 تا 13305,550,000
8
1397-01-24
1397/07/06جمعه 0900 تا 130060آنلاین6,300,000
9
97-04-23 php 08-13
1397/06/10شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00010,400,000