کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
PHP & MY SQL
1398/09/29جمعه 09:00 تا 13:0060آنلاین11,900,000
2
Web Client Development
1398/09/29جمعه 09:00 تا 13:0030آنلاین4,740,000
3
Microsoft ASP. Net MVC
1398/09/27شنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:0060آنلاین12,000,000
4
SQL Server 2016
1398/09/29جمعه 13:00 تا 18:0060آنلاین9,350,000
5
SEO
1398/09/29پنجشنبه 16:00 تا 20:00,جمعه 16:00 تا 18:0045آنلاین9,900,000
6
word peress
1398/09/29جمعه 13:00 تا 18:0045آنلاین7,750,000
7
Java Advanced
1398/09/29پنجشنبه 15:00 تا 18:00,جمعه 15:00 تا 18:0050آنلاین12,100,000
8
C# Windows Applications
1398/09/29جمعه 13:00 تا 18:0050آنلاین8,510,000
9
C#
1398/10/07شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0060آنلاین7,240,000
10
C#
1398/09/30شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0050آنلاین7,240,000
11
Android Pack
1398/09/26یکشنبه 18:00 تا 20:00,سه شنبه 18:00 تا 20:0070آنلاین12,150,000
12
python
1398/09/30شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:0060آنلاین9,000,000
13
C++
1398/09/30شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:0060آنلاین7,500,000
14
Java SE.8.0 programming
1398/10/05پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00509,000,000
15
ٌWeb design 1
1398/09/27شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00709,000,000
16
web design 1
1398/09/29پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:00709,000,000
17
pack web design
1398/09/27شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:0017224,440,000
18
pack web design
1398/09/29پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:0017224,440,000