کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Microsoft ASP.NET MVC
1397/08/22یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:0060آنلاین8,700,000
2
Java Mobile Programming For Android
1397/09/07شنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:00507,900,000
3
Web Design I
1397/08/30شنبه 18 تا 21,دوشنبه 18 تا 21,چهارشنبه 18:00 تا 21:0070آنلاین7,450,000
4
Pack Web Design
1397/08/19شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00172آنلاین21,200,000