کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Android Pack
1398/02/13جمعه 13:00 تا 18:0070آنلاین10,300,000
2
Web Design II
1398/02/27پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0044آنلاین8,000,000
3
Web Design III
1398/03/31پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0058آنلاین12,000,000
4
c# programming
1398/02/07شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0060آنلاین7,240,000
5
C# Windows Applications
1398/03/31جمعه 13:00 تا 18:0050آنلاین8,510,000
6
Web Client Development
1398/03/31جمعه 09:00 تا 13:0030آنلاین8,510,000
7
Microsoft ASP. Net MVC
1398/02/24یکشنبه 13:00 تا 18:00,سه شنبه 13:00 تا 18:0030آنلاین12,000,000
8
SQL Server 2016
1398/03/31جمعه 13:00 تا 18:0060آنلاین9,350,000
9
Java SE 8.0 Programing
1398/03/03جمعه 09:00 تا 13:0050آنلاین9,000,000
10
Java . Advanced
1398/03/31جمعه 09:00 تا 13:0050آنلاین12,100,000
11
Android Pack
1398/03/31جمعه 13:00 تا 18:0050آنلاین10,300,000
12
SEO
1398/03/10جمعه 09:00 تا 13:0030آنلاین5,550,000
13
Java.SE
1398/04/13سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:0050آنلاین9,000,000
14
Web Design I
1398/03/23پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:0070آنلاین8,000,000
15
Web Design PACK
1398/03/23پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:00172آنلاین24,400,000
16
Web Design I
1398/04/01شنبه 18:00 تا 22:00,دوشنبه 18:00 تا 22:00,چهارشنبه 18:00 تا 22:0070آنلاین8,000,000
17
Web Design PACK
1398/04/01شنبه 18:00 تا 22:00,دوشنبه 18:00 تا 22:00,چهارشنبه 18:00 تا 22:00172آنلاین24,400,000