کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
c# programming
1399/07/09شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00608,550,000
2
java
1399/07/10پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:005011,500,000
3
java advanced
1399/07/06یکشنبه 19 تا 21,سه شنبه 19 تا 215014,520,000
4
PHP & my SQl web development
1399/07/11جمعه 09:00 تا 13:006014,200,000
5
c++
1399/07/03پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00608,650,000
6
پایتون
1399/07/08یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:006010,350,000
7
WORDPRESS
1399/07/04جمعه 13 تا 18459,300,000
8
pack web design
1399/07/12شنبه 14:00 تا 18:00,دوشنبه 14:00 تا 18:00,چهارشنبه 14:00 تا 18:0015030,000,000
9
Microsoft ASP.net MVC
1399/07/05شنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:006018,500,000
10
web design 1
1399/07/12شنبه 14:00 تا 18:00,دوشنبه 14:00 تا 18:00,چهارشنبه 14:00 تا 18:00589,950,000
11
SEO
1399/07/05شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:004512,400,000
12
android pack
1399/07/08یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:007015,000,000
13
پایتون
1399/07/24پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:006011,500,000
14
c# programming
1399/07/24پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:00609,500,000