کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
c# programming
1397/10/22پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:0060آنلاین6,900,000
2
Web Client Development
1397/10/21جمعه 09:00 تا 13:00303,950,000
3
Microsoft ASP.NET MVC
1397/10/25یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:0060آنلاین8,700,000
4
SQL Server 2014 Database Development
1397/10/28جمعه 13 تا 18608,350,000
5
Web Design II
1397/10/14جمعه 08:00 تا 13:00447,500,000
6
Web Design III
1397/10/14جمعه 08:00 تا 13:005811,000,000
7
PHP & My SQL Web Development
1397/09/30جمعه 09:00 تا 13:0060آنلاین10,400,000
8
Wordpress & Woocommerce Essential Training
1397/10/14جمعه 09:00 تا 13:0045آنلاین7,150,000
9
بهینه سازی موتور های جستجو
1397/09/30جمعه 09:00 تا 13:00305,550,000
10
Web Design I
1397/10/12شنبه 10:00 تا 14:00,دوشنبه 10:00 تا 14:00,چهارشنبه 10:00 تا 14:00707,450,000
11
Java SE 8.0 Programing
1397/10/25یکشنبه 17:00 تا 20:00,سه شنبه 17:00 تا 20:0050آنلاین8,600,000
12
Pack Web Design
1397/10/12شنبه 10:00 تا 14:00,دوشنبه 10:00 تا 14:00,چهارشنبه 10:00 تا 14:00172آنلاین23,500,000
13
C# Windows Applications
1397/11/05جمعه 09:00 تا 12:0050آنلاین7,400,000