کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Elementary1
1396/12/19شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:0042آنلاین2,550,000
2
Pre-intermediate1
1396/12/19شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:0042آنلاین2,590,000
3
Intermediate1
1395/12/23شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:000آنلاین2,590,000
4
Intermediate3
1396/12/24پنجشنبه 10:00 تا 14:000آنلاین2,590,000
5
UpperIntermediate3
1396/12/09دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:0042آنلاین2,790,000
6
Upper_intermediate1
1396/12/21دوشنبه 18:00 تا 21:00422,790,000