کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
pre_intermediate 2
1397/11/27شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:0042آنلاین3,050,000
2
Elementary 1
1397/12/12یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:0042آنلاین2,900,000
3
Intermediate 2
1397/12/12یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:0042آنلاین3,050,000