کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Elementary 1
1397/10/15شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:0042آنلاین2,900,000
2
Intermediate 4
1397/10/09یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:0042آنلاین3,050,000
3
Elementary 1
1397/10/09یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:0042آنلاین2,900,000
4
pre_intermediate 4
1397/10/02یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:0042آنلاین3,050,000