کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
(Elementary 1 (A1.4
1399/03/24شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:0034آنلاین3,870,000
2
(Elementary 2 (A1.5
1399/03/24دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00343,870,000
3
ٍ(Elementary 3 (A1.6
1399/03/25یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00343,870,000
4
(Elementary 4 (A1.7
1399/03/25یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00343,870,000
5
(pre-intermediate 4 (A2.4
1399/03/07شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00343,920,000