کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
(Elementary 1 (A1.4
1399/07/12شنبه 18:00 تا 20:00,چهارشنبه 18:00 تا 20:0036آنلاین4,100,000
2
(Elementary 4 (A1.7
1399/07/06یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00364,100,000
3
B1)intermediate 1)
1399/07/09چهارشنبه 19:00 تا 21:00364,150,000