کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Elementary 1
1398/06/23شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:0036آنلاین3,340,000
2
Elementary 2
1398/06/26یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:0036آنلاین3,340,000
3
family & friend 1b
1398/06/24یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:0032آنلاین2,700,000
4
Elementary pack+book
1398/06/16شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:0036آنلاین14,060,000
5
upper-intermediate pack + book
1398/05/27شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:0036آنلاین17,280,000
6
Intermediate pack+ book
1398/06/03یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:0036آنلاین16,160,000
7
Family & Friend 1B &1C 6+book
1398/06/24یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:0032آنلاین5,490,000