کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Elementary 1
1398/02/08یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:0042آنلاین3,480,000
2
Elementary 2
1398/02/15یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:0042آنلاین3,480,000
3
Pre-intermediate 2
1398/02/04شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:0042آنلاین3,660,000
4
Intermediate2
1398/01/19دوشنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 19:00 تا 21:0042آنلاین3,660,000