کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Elementary 1
1398/04/04یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:0042آنلاین3,480,000
2
Intermediate 3
1398/04/15شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:0042آنلاین3,660,000
3
Family & Friend 1A
1398/04/02یکشنبه 11:00 تا 13:00,سه شنبه 11:00 تا 13:0032آنلاین2,640,000