کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Elementary 2
1399/01/18دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:0036آنلاین3,340,000
2
family & friend 2b
1399/01/18چهارشنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:0032آنلاین2,700,000
3
Elementary 1
1399/01/17یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00363,340,000
4
elementary 3
1399/01/17یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00363,340,000
5
elementary 4
1399/01/17یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00363,340,000