قابلیت های اکتسابی:

  • توانایی بررسی نقشه ها و جزئیات اجرائی و انجام متره و برآورد و تهیه اسناد مربوطه
  • توانایی بکارگیری فهرست بها و استفاده از جزئیات، دستور کارها و صورت جلسات
  • توانایی تهیه و تنظیم صورت وضعیت و اعمال شرایط عمومی و خصوصی پیمان
  • توانایی محاسبه حمل، تعدیل و مابه التفاوت

سرفصل دوره آموزش دوره جامع متره برآورد وصورت وضعیت با Excel

  • مقدمه و تعاریف
  • آشنایی با نقشه خوانی و بررسی اسناد و مدارک پیمان
  • تهیه و تنظیم لیست های متره نحوه بر آورد
  • تهیه و تنظیم صورت وضعیت از اسناد و مدارک و صورتحساب
  • نحوه محاسبه تعدیل و ...