معرفی و نصب -
3dsmax و آشنايي با
فضاي كاري نرم افزار
2 مدلسازي -3 طراحي مواد -
معرفي نرم افزار 3D Max و تاكيد بر كاربردهاي آن در رشته
هاي مختلف
1 2 بررسي روش نصب و - Crack نرم افزار
2 1 اشياء اوليه استاندارد و توسعه يافته -
2 2 جابجايي، دوران، تغيير مقياس اشياء -
2 3 روش هاي مختلف - copy اشياء
2 4 اصلاح كننده هاي پارامتريک -
2 5 آشنايي با اشکال دو بعدي -
2 6 بررسي دستورات مربوط به اشکال دو بعدي) - Editable spline )
2 7 بررسي روش هاي مدلسازي با اشکاب دو بعدي -
2 8 دستورات بخش -
Compound object
2 9 استفاده از - Editpoly و دستورات مربوط به اين اصلاح كننده
براي مدلسازي به روش هاي مختلف
3 1 آشنايي با تئوري ساخت مواد و برجسته سازي خواص مهم مواد -
براي طراحي در نرم افزار
3 2 بررسي فاكتورهاي مهم ماده نوع - Standard
3 3 بررسي نقوش) - Maps )
3 4 بررسي انواع مختلف مواد در موتور رندر - Scanline
3 5 شناخت كتابخانه مواد -
4 1 بررسي تئوري نورپردازي و مسائل مربوطه در دنياي واقعي -
4 2 شناخت نورهاي - Standard و خواص آنها
4 3 انجام نورپردازي طبيعي و مصنوعي در فضاي نرم افزار -
4 4 آشنايي با مفهوم روشنايي غير مشتقيم و روشهاي ايجاد ان در نرم -
افزار
- - 4 4 1 Radiosity
-
مبتدي تا پيشرفته
سر فصل محتوای آموزشی
توضیح مفهوم GI در نرم افزار 3DMax مرور تکنیکهای گذشته و شرح ضعف و قدرت هریک،توضیح تفاوت روشهای مختلف GI(Gathering Methods Shooting Methods)
توضیح روشهای مختلف GIدر Vray
Environment
GI/environment
Refl.Refr Override
Irradiance map
Light Cache
Brute Force
Photon Map
 
توضیح مفهوم Aliasing
  • Sampling
  • Filtering
مرور روشهای Sampling   در V-Ray  توضیح کار بر روشهای Filter مختلف
مدیریت رنگ و نور رنگ در کامپیوتر – خواص صفحه نمایش کایبراسیون مانیتور – مدیریت رنگ و نور در فتوشاپ – مدیریت رنگ و نور بوسیله VFB
Color Mapping
نور پردازی و شناخت انواع سایه V-ray Light
|Vray – ies
Photometric – Lights
V-ray Shadow
Vray Shadow Map
V-ray Sun - Sky
Material / Maps V-ray mat
V-ray Mtl.wrapper
V-ray – Light Mtl
V-ray – 2sides Mtl
V - ray Blend Mtl
V – ray oriented Mtl
V – ray HDRI
V – ray Dirt
V – ray Edge text
V – ray Caustic V – ray Caustic
V – ray Phisycal Camera  (ساختار دوربین – دیافراگم – شاتر – وایت بالانس – iso-  عمق میدان دید و motion blur)
V – ray Meshes Modifiers V- ray Plane
V – ray Proxy
V – ray Fur
V – ray Displacement
Batch Rendering Render setting
Scene State
Panorama Exporter Panorama Exporter