سرفصل دوره AutoCAD 2D (دو بعدی)


 • معرفی محیط Auto CAD
 • معرفی انواع سیستم های مختصات دهی
 • Draw
 • Modify
 • معرفی کمک رسم ها،Osnap،
 • Intersection-mid point-end point
 • حرکت ظاهری +بزرگنمایی
 • فرمان لایه بندی و ویرایش آن
 • Dimension
 • روشهای مختلف اندازه گیری
 • تقسیم ترسیمات به اندازه های مشخص
 • وارد کردن عکس به صفحه CAD و کار کردن روی آن
 • روش اولیه plot گرفتن ،(مباحث پیشرفته و ترسیمات در سه بعدی تدریس می شود.)
 • مدیریت خروجی CAD(مربوط به بحث پرینت)
 • منابع خارجی .فایل.تصاویر و....
 • تقسیم صفحه اتوکد به حالت های مختلف