جلسه اول تاريخچه عکاسي :
پيشگامان – پيدايش- تلاش هاي اوليه-روشهاي مختلف ثبت تصوير-افراد-ظهور شاخه‌هاي مختلف عكاسي-تكامل- ژيشرفت‌هاي اپتيكي -كداك-فيلم رنگي....
جلسه دوم ساختمان دوربين :
بدنه- لنز- قسمت‌هاي تنظيمي- دوربين DSLR- سطوح حساس و مفاهيم ديجيتال-گرين ريزدانهDOT-RESOLATIONتوانائي تفكيك پذيري در جزئيات-نويزNOISE-انواعCCD
جلسه سوم بدنه :
ساختمان بدنه- شاتر- آيينه- منشور-سطح حساس- شاتر-سرعت شاتر-اعداد شاتر – ميان شاترها- تاثير شاتر در كيفيت عكس
جلسه چهارم لنز :
مشخصات اصلي لنز قدرت نور دهي- فاصله كانوني- انواع لنز و كاربرد هريك - لنزنرمال- لنز تله - لنزوايد- لنز زوم- لنز ماكرو- كيفيت تصويري هر لنز- پرستكتيو- عمق ميدان اعوجاج- زاويه ديد يا بزرگنمايي- رابطه   CCD و لنز نرمال
جلسه پنجم حساسيت:
سطح حساس- رابطه حساسيت و نور- حساسيت در آنالوگ و ديجيتال- حساسيت در محيط كم نور- رابطه حساسيت و CCD , CIMOS- نور سنجي عمومي بر اساس و ضعيتهاي نوري در شبانه روز
جلسه ششم كار عملي با دوربين :
تمرين استفاده از ديافراگم هاي مختلف و درك كيفيت آنها – تمرين استفاده از شاترهاي مختلف و درك كيفيت‌هاي مختلف آن در عكس- تمرين استفاده از لنزهاي مختلف و كيفيت ايجاد شده توسط هر لنز
جلسه هفتم نور سنجي و انواع آن :
نور سنجي مستقيم- نور سنجي غير مستقيم – كارت خاكستري- نور سنجي هاي برنامه ريزي شده در دوربين- AV- تقدم ديافراگم TB تقدم سرعت- زُون سيستم
جلسه هشتم منوي دوربين :
آشنايي با امكانات دوربين و منوهاي داخلي- وايت بالانس-حرارت رنگي- تغيير جنسيت عكس- فيلترها و ديگر تنظيمات داخل دوربين
جلسه نهم
 
منوي دوربين :
آشنايي با امكانات كنترل دوربين در وضعيت‌هاي خاص و هنگام استفاده از وسايل جاني مانند فلاش و ...
 
جلسه دهم فيلتر يا صافي هاي مورد استفاده در عكاسي سياه و سفيد و رنگي :
انواع فيلتر- فيلترهاي مورد استفاده فقط براي عكس سياه وسفيد-تغيير خاكستري هاي مختلف-تغيير كنتراست- فيلترهاي گريد- فيلترهاي ND- فيلتر پولاريزه PL- فيلترهاي افكتيو
جلسه يازدهم فلاش:
كارفلاش- پيدا كردن عدد راهنماي فلاش- عكاسي با روش اُپن فلاش- فلاش اتوماتيك- تركيب نور فلاش و نور محيطي- فلاش استوديو
جلسه دوازدهم عكاسي به عنوان رسانه:
مباحث نظري عكاسي- تفاوتهاي اساسي عكاسي يا دوربين با چشم- عمق ميدان- ابعاد- حرارت رنگي- رنگ محيط و تاثير آن- وسعت ديد ...
جلسه سيزدهم عناصر بصري تشكيل دهنده عكس:
نقطه- خط-سطح-حجم-شكل- بافت-رنگ-الگو-الگوي تكرار شونده-حركت- زمينه- پرسپكتيو-كادر درون كادر-انعكاس- تضاد رنگ
جلسه چهاردهم تركيب بندي در عكاسي:
خطوط هدايت كننده چشم- نقطه قوي سطح- تضاد تركيب بندي عمودي- تركيب بندي افقي- مثلث – دايره- مربع – مستطيل.....
جلسه پانزدهم زيبائشناسي هنر با در نظر گرفتن كادر(قاب):
بررسي زيبائشناسانه تصوير محدود شده در قاب از پيدايش هنر تا رنسانس- بررسي تغييرات درون قاب به لحاظ مادي و معنوي در دوران هاي مختلف- تفاوت ديدن و نگاه كردن
جلسه شانزدهم نقد عكس:
تعاريف نقد- تاريخچه نقد عكس- نحوه برخورد با عكس – كپي برداري آفت عكاس آماتور- سبك يا شيوه شخصي- انواع نقد: نقد زيبايشناسانه اكتشافي- نقد زيبائي شناسانه استدلالي- نقد كاربردي عملي- توصيف عكس
جلسه هفدهم نقد عكس :
توصيف مطلب عكس- توصيف فرم – توصيف كار ماده- توصيف سبك- مقايسه و متبلور كردن تضادها- تفسير عكس- تعريف تفسير- موضئعات تفسيري
جلسه هيجدهم آشنايي با عكاسان بزرگ تاريخ:
 نادار و جوليت مرگارت كمرون پرتره در قرن نوزدهم
تمرين عكس برداري با نور آزاد يا باسازي نور آزاد با چراغ و عكاسي با سرعت كم
جلسه نوزدهم آشنايي با عكاسان بزرگ تاريخ :
الكساندر رودچنكو – ايده آليزم انقلابي – فتوريزم-عكاسي فتوكولا‍ژ-
تمرين فتوكولا‍ژ
جلسه بيستم آشنايي با عكاسان بزرگ تاريخ :
 يوجين اسميت(عكاسي خبري)- روبر كاپا (خبري) – هانري كارتيه برسون (خبري و اجتماعي)
تمرين: عكسهاي مشابه
جلسه بيست ويكم آشنايي با عكاسان بزرگ تاريخ :
انس آدامز ( عكاس منظره –سياه و سفيد-)
تمرين: گرفتن عكس هاي مشابه
جلسه بيست و دوم آشنايي با عكاسان بزرگ تاريخ :
ريچارد ادوون(عكاسي مد) پيدايش فشن
تمرين گرفتن عكس هاي مشابه
جلسه بيست و سوم آشنايي با عكاسان بزرگ تاريخ :
يوسف كارش(عكاسي پرتره شخصيت)
فخرالدين فخرالديني – تمرين بازسازي بعضي عكسها
جلسه بيست و چهارم عكاسي در استوديو:
آشنايي با عكاسي استوديو-ابعاد استوديو و سايل مورد نياز در استوديو – فلاشها- پرده هاي پشت يا فن- لطيف كننده ها (هيضي ها)- وسايل جانبي- لنزها- ميز نور – چادر نور
جلسه بيست وپنجم عكاسي تبليغات و صنعتي:
كاربرد ميز نور- چادر نور- استفاده از لنز ماكرو در استوديو- نور سنجي- عمق ميدان- دوربين فانوسي (ويوكمرا) در استوديو
جلسه بيست و ششم عكاسي تبليغات و صنعتي:
عكس برداري از اشياء شيشه اي و برق زننده در استوديو- اشياء براق و كاربرد نورها – لطيف كننده ها – چادر نور