1   ترسیم فنی
2   طراحی دست آزاد
3   اصول ومبانی هنرهای تجسمی
4   نرم افزار اتوکد
 
ترسیم فنی
1      نقشه های معماری، سایر مفاهیم و تفاوت با نقشه های معماری
2      پرسپکتیو های سیستماتیک ( معرفی تصویر ایزومتریک و مقایسه کلی با سایر    پرسپکتیو های سیستماتیک )
3     مقیاس و انواع آن
4      پلان ( تعریف وانواع پلان " پلان ساختمان، سایت پلان، پلان بام " )
5      مفاهیم نقشه خوانی ( خطوط و اهمیت آن در نقشه (  قراردادها )، کد گذاری در پلان، نما، مقطع، انواع هاشور، اندازه گذاری، علائم در پنجره، درب، پله، علائم در داکت، کمد، علائم مربوط به انواع مصالح و ... )
6     مقطع ( تعریف، انواع، مراحل ترسیم، علائم در مقطع، اطلاعات مورد نیاز برای ترسیم مقطع، استانداردها در مقطع )
7     نما ( تعریف، انواع، مراحل ترسیم، علائم در نما، استاندارد ها واطلاعات جهت ترسیم نما )
8      پله ( تعریف، انواع، محاسبه، بخش های مختلف پله (جان پله، پیشانی پله، کف پله، پاگرد، جان پناه ))
 
*  طراحی دست آزاد
در دوره طراحی دست آزاد فرگیر با اصول ترسیمات دستی از قبیل ( اسکیس ، کروکی، پرسپکتیو های یک نقطه ای، دو نقطه ای ) آشنا شوند.
 
اصول و مبانی هنرهای تجسمی
واحد اصول و مبانی هنرهای تجسمی شالوده مباحث زیبا شناختی می باشد و در این دوره فراگیر با مباحث ( رنگ، خط، نقطه، صفحه، و ... ) آشنا می شود.
 
نرم افزار اتوکد
واحد نرم افزار این سطح شامل دوره اتوکد مقدماتی بوده که فراگیر توانایی ترسیم در محیط دو بعدی را کسب می نماید.