عناوین سر فصل ساعت
عملي
ساعت
تئوري
سطح آموزشي محتواي آموزشي
مقدماتي متوسط پيشرفته
مباحث پایه گرافیک  - آشنایی با محیط، تنظیمات صفحه کرل و استفاده از ابزار ترسیم پایه 2 1  
x
    Vector – Raster – Resolution – Color mode
Corel work space - Rectangle tool – Ellipse tool
روشهای انتخاب و جابجایی و کپی کردن و حذف اشکال
تغییر اندازه ، چرخش، قرینه و ....اشکال
ادامه ابزار های ترسیم پایه
2 1 x     Select object, Move , How to copy , Duplicate, clone, Delete.
Use transform (Rotate , Scale , Skew , Mirror)
Polygon –Star – Complex star – Graph paper – basic shapes ,….
Text Box: فرم   1/108      م 03/04/1391فرامین ترکیبی
خطوط راهنما و زوم
رنگ کردن داخل اشکال و رنگ و ضخامت  وتنظيمات خطوط
2 1  x     Weld – Trim – Intersect – Simplify – Combine- Group – Ungroup – Ungroup All
Zoom tool – Grid – Guide line – Dynamic guide -Snap ( All of snaps)
 
Uniform fill - Outline
کاربرد و اجرای دستور powerclip  و تنظیمات
ابزارهای ترسیم خط
کنترل فرم و گره های خطوط
2 1   x x Powerclip
Freehand – Bezier – pen tool – Artistic media –B spline …
Shape tool
پر کردن اشکال از رنگ ، رنگهای طیفی ، بافتها و...
متن  و مدیریت متن-نوشتن متن روی مسیر تبدیل متن به شکل
2 1  x x   Fill tools –interactive fill toll- Mesh tool
Text tool –Type on path- Convert text to curve
ابزارهای کمک ویرایشی - ابزارهای خطوط متصل کننده و ابزارهای اندازه گیری طول و زاویه 
 
2 1  x x   Connector tools – Dimension tools
 
دستورات Import و Export 2 1  x     Export – Import -  File extension( TIff –JPEG – PSD- PDF- EPS- AI – CDR)
بررسی دستورات لازم و سودمند منوی Bitmap 2 1  x x   Convert to bitmap – Trace – Filters
ابزار و منوی جدول 2 1  x x   Table tool – Table menu
مدیریت صفحات و بررسی منوی Layout  و پنل Object manager 2 1  x x   Pages – Layout menu – Object manager – Master Pages
جمع كل ساعت 20 10