عناوین سرفصل
جايگاه ماليات بر ارزش افزوده در جهان
نتايج و ويژگي‌هاي ماليات بر ارزش افزوده
محاسبه و پرداخت آن
قانون ماليات بر ارز ش افزوده
وظايف و تكاليف مؤديان
قوانين مرتبط محاسبه و ثبت حسابهاي ماليات بر ارزش افزوده
 
اهداف آموزشي:
هدف از برگزاري اين كارگاه آموزشي توسعه مهارتهاي علمي در خصوص ماليات بر ارزش افزوده است كه مي‌تواند به اهداف دولت در دريافت ماليات صحيح كمك كند و از سويي ديگر موسسات و سازمانها با نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده آشنا شوند