نرم افزار Etabs یک نرم افزار مخصوص جهت تحلیل و طراحی سازه های ساختمانی می باشد. برای طراحی قالب های فولادی و بتنی، با در نظر گرفتن ضوابط لرزه ای استفاده می شود.  Etabs دارای ابزار و قالب های مدلسازی است. این نرم افزار می تواند با نرم افزارهایی مانند SAP2000 و AutoCad ارتباط برقرار کند. این نرم افزار می تواند صرفه جویی قابل توجهی در زمان و بهره وری نسبت به سایر نرم افزارهای هم رده خود بوجود آورد.

سرفصل دوره آموزش Etabs & Safe I

مقدمه کلاس

در ابتدا و قبل از استفاده از نرم افزار و در شروع بکار با یک پلان معماری مواردی از قبیل :
انتخاب مصالح، انتخاب سیستم سازه ای، ستون گذاری ،انتخاب سقف ، جهت تیرریزی و . . .  مورد بجث و بررسی قرار می گیرد. (حدود دو جلسه)

1- توضیحات کلی

1-1- معرفي نرم افزار شامل كاربردها وتوانايها وچگونگي نصب و مقایسه و ارتباط آن با نرم افزارهاي ديگر.

1-2- معرفی انواع اعضای نقطه ای ، خطی و صفحه ای (تعریف تیر ، ستون و دیوار و . . در نرم افزار)

2- مدلسازی

2-1- معرفي منوي FILE چگونگي انجام ذخيره سازي فايل و چگونگي خروجي و ورودي گرفتن از فايلها براي كاربردهاي مختلف وبراي استفاده در نرم افزارهاي مختلف. وبررسي تواناييهاي پرينت و...(فرمتهای خروجی EDB,E2K و چگونگی استفاده از آنها)

2-2- معرفي منوي DEFINE (تعریف)

2-2-1- معرفي مشخصات مصالح متداول و روابط بین سختی و مقاومت (رفتارخطی و غیرخطی)

2-2-2- چگونگي معرفي مشخصات مقاطع ،كفها وسقفهاي متداول .(تیرچه بلوک ، دال و سقف کامپوزیت)

و شرایط بارگذاری خودکارکف و همچنین عملکرد و رفتار الملنهای صفحه ای (Shell,Memb,..)

2-2-2-1- چگونگي وارد كردن مشخصات آماده مقاطع از فايلهاي آماده و...

2-2-2-2- چگونگي ساخت مقاطع مورد نياز به روشهای زیر:

2-2-2-2-1- نحوه مدلسازي تير ورقها وستونهاي BOXو...در سازه هاي فلزي (شرایط کنترل فشردگی) وچگونگي تعريف تيرها وستونها در ساختمانهاي بتني.

2-2-2-2-2- نحوه مدلسازي اعضاي فلزي و بتني توسط  SD SECTIONو مقاطع GENERAL.

2-2-2-2-3- نحوه استفاده از قابليت AUTO SELECT

2-2-3- تعريف ديافراگم وچگونگي تعريف آن در نرم افزار وارايه بحث چگونگي اثبات صلبيت ديافراگمها در سيستمهاي سازه اي متفاوت با استفاده از استاندارد 2800.

2-2-4- چگونگي تعريف گروه اعضا

2-2-5- تعريف SECTION CUT   وموارد كاربرد واستفاده از آن.

2-2-6- چگونگي تعريف بارهاي استاتيكي

2-2-6-1- تعريف بارهاي مرده با مثالي از ديتايل ديوارها وسقفهاي تيرچه بلوك ويونوليتي و...

2-2-6-2- تعريف بارهاي زنده وارايه مباحث مبحث ششم وآيين نامه 519 براي بارهاي زنده.(کاهش بارزنده)

2-2-6-3- تعريف بارهاي لرزه اي با استفاده از استاندارد 2800 وارايه توضيحاتي در زمينه محاسبه برش پايه انواع خاكها و ضريب رفتار وشتاب مبنا وضريب اهميت ساختمان و مقايسه  سيستمهاي سازه اي مختلف و نحوه توزیع جانبی در ارتفاع و توزیع در پلان.(نیروی شلاقی و پیچش تصادفی،کنترل پریود تجربی و تحلیلی)

2-2-6-4- تعريف تركيب بارهاي مختلف براي طراحي سازه هاي متداول بر اساس استانداردهاي متداول ونيز چگونگي تعريف تركيب بارهاي DEFAULT (پیش فرض آیین نامه ای).

2-2-6-5- تعريف MASS SOURCE  و جرم موثر لرزه اي  با استفاده از استاندارد 2800.

2-2-7- چگونگی فعال سازی در نظر گرفتن ضوابط لرزه ای در بارگذاری و یا غیرفعال سازی آن (SEISMIC LOAD EFFECT )

2-3- منوي DRAW (ترسيم اعضا)

2-3-1- چگونگي و روشهاي ترسيم اعضاي يك بعدي و دو بعدي (به غیر از RAMP)

2-3-2- معرفي ابزار هاي ترسيم.(خط اندازه ، ترسیم المانهای قائم در پلان و...)

 2-4- منوي EDIT (ویرایش)

2-4-1- معرفي قابليت هاي اصلاح مثل COPY,CUT,REPLICATE,….

2-4-2- چگونگي اصلاح GRID LINEها و مشخصات طبقات ومعرفي كاربردها (به غیر از REFRENCE LINE , REFRENCE PLANE.)

2-4-3- معرفي كاربردها وچگونگي استفاده از گزينه هاي MERGE,ALIGN,MOVE,MESH,JOIN,DIVIDE, EXTRUDEبراي نقاط وline ها,سطوح ونامگذاري مجدد اعضا.

2-4-4- چگونگی حذف و ایجاد طبقه

2-4-5- چگونگی ویرایش محورها

2-5- منوي SELECT (انتخاب)

2-5-1- گزينه هاي انتخاب براي اعضا ي مختلف براساس نوع اعضا، شماره طبقه، مشخصات مقاطع وگروه بندي آنها و...

2-6- منوي VIEW (بازدید)

2-6-1- معرفي قابليت هاي مختلف نمايش مدل (نمایش مشخصات اختصاص داده شده و کنترل انها و ...)

2-6-2- چگونگی نمایش مدل (جهت ، محدودیت نمایش قسمتی از سازه و . . .)

2-7- منوي ASIGN (اختصاص)

2-7-1- معرفي چگونگي اختصاص مشخصات به نقاط واعضاي خطي واعضای سطحی.

2-7-1-1- اختصاص شرايط تكيه گاهي و ديافراگمي به نقاط(با تعریف شرایط هر نوع تکیه گاه و ارتباط ان با سازه).

2-7-1-2- اختصاص مقاطع ، شرايط مفصل وگيرداري ،تغيير محورهاي محلي وچگونگي تعريف فواصل صلب انتهایی ،چگونگي اصلاح مشخصات مقاطع (ضرایب ترک خوردگی و اصلاح وزن )، نقطه برخورد،تعداد خروجی روی اعضا و.... به المانهای خطي

2-7-1-3- اختصاص مقاطع وتغيير محورهاي محلي وچگونگي اصلاح مشخصات مقاطع و... به المانهاي سطحي.

2-7-1-4- اختصاص بارهاي مرده و زنده و لرزه اي نقطه ای ، خطي وسطحي به اعضاي مختلف.

3- منوی ANAlYZE (تحلیل سازه)

3-1- بررسی چگونگي آناليز وتنظيمات مختلف جهت آناليزاستاتيكي خطی با در نظر گرفتن اثرP-Δ.

3-2- تحلیل دینامیکی مودال مقدماتی برای استخراج مد تحلیلی

4- منوی Display (نمایش)

4-1- بررسي چگونگي مشاهده نيروها و تنشهاي موجود در نقاط والماها وسطوح در بارگذاريها و تركيبات مختلف بارگذاري.
4-2- چگونگي خروجي گرفتن از نرم افزار براي خروجي هاي آناليزو طراحي.

5- معرفي ملزوات طراحي ساختمانهاي فلزي و بتني

5-1- معرفي آيين نامه هاي متداول با تاکید بر فرضیات آنها در محاسبات بار زلزله و ضرایب آن در ترکیبات بارگذاری (نحوه همخوانی آیین نامه های طراحی دنیا با بارگذاری استاندارد 2800)

5-2- معرفي سيستمهاي مختلف سازه اي و شرایط انتخاب آنها.

5-3- معرفي مقاطع فلزي وبتني متداول براي مدلسازي ساختمان براساس تيپ ساختمان وارتفاع آن.

5-4- بررسي مسايل مختلف آيين نامه ها وبررسي کامل ضوابط طرح لرزه ای و شكل پذيري (متوسط)

5-5- طراحی سقف کامپوزیت

6- منوی DESIGN (طراحی)

چگونگي طراحي ساختمانهاي فلزي وبتني با سيستمهاي مختلف
6-1- مدلسازي ساختمان بتني با قاب خمشي وتنظيمات برنامه جهت آيين نامه طراحي –تركيبات بارگذاري وتنظيمات مورد نياز ديگر.
6-2- مدلسازي ساختمان بتني با قاب خمشي با ديوار برشي توپر وتنظيمات برنامه جهت آيين نامه طراحي –تركيبات بارگذاري وتنظيمات مورد نياز ديگر.
6-3- مدلسازي ساختمان فلزي با مهاربند هاي مختلف (ضربدري و پاباز)وتنظيمات برنامه جهت آيين نامه طراحي –تركيبات بارگذاري وتنظيمات مورد نياز ديگر.(روش ASD)
6-4- مدلسازي ساختمان فلزي قاب خمشي وتنظيمات برنامه جهت آيين نامه طراحي – تركيبات بارگذاري وتنظيمات مورد نياز ديگر. (روش ASD)

7- کنترل‌های سازه‌ای از قبیل

7-1- کنترل صلبیت دیافراگم
7-2- کنترل جابجایی (Drift) سازه
7-3- کنترل واژگونی
7-4- کنترل 25 درصد سهم قاب خمشی در سیستم‌های دوگانه
7-5- لزوم اعمال پیچش تصادفی و درصد لازم خروج از مرکزیت
7-6- فاصله مرکز سختی و جرم سازه (کنترل نامنظمی سازه)
7-7- کنترل UPLIFT

8- ارايه خروجی ها و نقشه هاي محاسباتي

8-1- چگونگي ارايه ديتايلهاي فلزي در حالات با شكل پذيري هاي مختلف شامل نوع اتصالات ومقاطع تيرها وستونها ومهاربندها و ....
8-2- چگونگي ارايه ديتايلهاي بتني در حالات با شكل پذيري هاي مختلف شامل نوع اتصالات و مقاطع تيرها و ستونها و...
8-3- نحوه گرفتن خروجی های لازم جهت تهیه دفترچه محاسبات 
8-4- نحوه انتقال نیروها از ETABS به SAFE وطراحی پی منفرد، نواری، گسترده و دال بتنی