سرفصل های حسابداری مالی بازرگانی

عناوین سرفصل تعداد ساعت
نحوه ثبت فاکتور خرید و فروش و چگونگی ثبت آن در دفاتر حسابداری 6
تهيه صورتهاي مالي در مؤسسات بازرگاني پس از تعديل حسابهاي مربوطه طي كاربرگ و ثبت تعديلات در    دفاترونحوه بستن حسابهاي مؤسسات بازرگاني 9
آشنايي با استهلاك و داراييهاي ثابت و روشهای محاسبه آن 5
حسابداری موجودي كالا و روشهاي قيمت گذاري آن در سيستمهاي كنترل ادواري و كنترل دايمي موجوديها 7
حسابداري حسابهاي دريافتني و مطالبات مشكوك الوصول 5
حسابداري اسناد دريافتني، سفته، برات و مباحث مربوط به دريافت، وصول و ظهر نويسي 8
کل ساعات آموزشی 40
 
 
حداقل شرايط شركت كنندگان :
کسانی که حسابداری مالی خدماتی را گذرانده باشند.
 
اهداف آموزشي:
فراگيران اين دوره پس از كسب مجموعه اي از علوم نظري و علمي، توانايي استفاده از ابزارهاي حسابداري را به صورت كاربردي جهت صدور اسناد، تهيه و تنظيم دفاتر مالي و همچنين تهيه گزارشات ادواري و نهايي بدست خواهند آورد.
 
 
مهارت هاي اكتسابي پس از طی دوره:‌
توانايي در تهيه و تنظيم گزارشات مالي، چگونگي ثبت فعاليتهاي مالي در دفاتر، تهيه تراز آزمايشي تعديل حسابها، تنظيم كاربرگ و بستن حسابها