بل از مطالعه کتاب مقدماتی دانش الفبا و تلفظ کلمات ساده ضروری است. همچنین داشتن حداقل دایره لغات ساده ضروری است، با توجه به اینکه آغاز این کتاب بر فرض دانستن دانش اولیه کافی شماست.

دور های زبان که در مجتمع فنی تهران نمایندگی سید خندان برگزار می شود، بر اساس متد American English File است و در سطح های Elementary، Intermediate، Pre-Intermediate و Upper Intermediate برگزار می شود. همچنین به منظور راحتی دانشجویان عزیز، زمانبندی کلاس ها بر اساس هماهنگی تعیین می گردد و هزینه ای بابت تعیین سطح دریافت نمی شود.

سرفصل دوره آموزش Elementary 2

کتاب مقدماتی English result، دارای 12 درس است که به 3 ترم تقسیم شده، آماده برای علاقمندان به یادگیری زبان انگلیسی از مراحل پایه می باشد.

مواردی که این کتاب به دانشجویان می آموزد:

  • طریقه معرفی کردن خود و دیگران شروع کردن یک مکالمه ساده در جهت ارتباط برقرار کردن با دیگران در کلاس درس، محیط بیرون، محیط خانواده و...
  • ارائه دانش اساسی نوشتن نامه
  • توانایی صحبت کردن در مورد عادات، مشاغل، آب و هوا، پوشش، غذا و... در سطح مناسب دانشجویان این کتاب

Goals of the book

It learns students how to

  • Introducing themselves and other people
  • ...Start some simple conversation in the way to communicate with other people at the classroom, outside, with family and
  • Know about simple basic knowledge of writing letters
  • Talk about habits, careers, weather, clothes, ordering food… In an appropriate level for student of elementary book

The grammar structure of this book

  • Present simple (positive: negative, question form)
  • Present continuous Post simple (with regular and irregular verbs) Can/ can not/ question Present continuous Structure of adjectives/ imperatives/ comparatives/ how to make word plural in the correct form/countable and uncountable word/ spelling words in the correct form.

Prerequisite for this book

Before study elementary English result you have to know about alphabet and spelling simple words completely. This is necessary to have at least a minimum knowledge of vocabulary, we begin this book, considering that you have a little sufficient knowledge about English